Vedtægter for Thurø Foreningsfitness


§1. Navn

Thurø Foreningsfitness.


§2. Formål

Formålet for Thurø Foreningsfitness er at tilbyde fitness med plads til alle. Der igennem arbejdes der for at styrke det frivillige foreningsarbejde i Svendborg kommune og fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§3. Hjemsted

Thurø Foreningsfitness har hjemsted på Thurø, Svendborg kommune.


§4. Optagelse og udelukkelse

Stk. 1 Som aktive udøvere kan optages alle over 15 år, og som agter at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. Eventuelt forudbetalt kontingent udbetales ikke.


§5. Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 3 Bestyrelsens vælges på generalforsamlingen for Thurø Foreningsfitness og består af:

a. Formand (vælges i lige år)

b. Næstformand (vælges i ulige år)

c. Kasserer (vælges ulige år)

d. Sekretær (vælges lige år)

e. 1-2 bestyrelsesmedlemmer (der vælges for 1 år)

f. 1-2 suppleanter (vælges for 1 år)

g. 1 Revisor (vælges i lige år)

h. 1 revisor suppleant (vælges for 1 år)

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§6. Kontingent

Indmeldelsesgebyr og månedligt kontingentet for Thurø Foreningsfitness fastsættes på generalforsamlingen for Thurø Foreningsfitness.

Såfremt et medlem skylder forfalden kontingent ved en sæson begyndelse og ikke betaler dette ved påkrav, slettes vedkommende af Thurø Foreningsfitness’ medlemsliste, og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemskontingent.

 

§7 Hæftelse

Stk. 1 Medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, som er indgået af Thurø Foreningsfitness.

Stk. 2 Medlemmer har ikke økonomiske forpligtigelser overfor Thurø Foreningsfitness ud over medlemsbidrags-og kontingentforpligtigelsen.

Stk. 3 Medlemmer har ikke krav på nogen del af Thurø Foreningsfitness’ formue eller udbytte af nogen art.


§8 Generalforsamling

Stk. 1. Thurø Foreningsfitness’ højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i foråret og indkaldes via elektroniske medier som Facebook, hjemmeside eller lignende, og med angivelse af dagsorden med 1 måneds varsel.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen

Stk. 3. Kun fremmødte, aktive medlemmer, har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget).

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§ 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5 stk. 3

7. Eventuelt


Generalforsamlingen afvikles i henhold til § 8. Indvarslingen sker i henhold til § 8, stk. 1


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling i Thurø Foreningsfitness afholdes, når flertallet i bestyrelsen

eller 1/3 af foreningens medlemmer finder der fornødent.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 6 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 11 Tegning

Thurø Foreningsfitness tegnes ved underskrift af formanden og kasserer. Thurø Foreningsfitness’ midler kan omsættes ved kassereren. Optagelse af lån underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af afdelingens aktiver skal godkendes af enten den ordinære/ekstraordinære generalforsamling.


§ 12 Beslutninger

Stk. 1 Vedtagelse i bestyrelserne kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutningerne.

Stk. 2 Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige for medlemmer, og lægges ud på Facebookprofil, hjemmeside eller lignende.


§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12 og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Revisorerne skal kritisk revidere afdelingens regnskab.


§ 14 Opløsning af Thurø Foreningsfitness

Thurø Foreningsfitness kan kun opløses, når 2/3 af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. I tilfælde af opløsning af Thurø Foreningsfitness overgår eventuelle aktiver til anden idrætsaktivitet på Thurø.

 

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 9. marts 2020